تصنیف ره عشق با رباعیاتی از ابوسعید ابوالخیر

 

دل جز ره عشق تو نپوید هرگز

جز محنت و درد و غم نجوید هرگز

،صحرای دلم عشق تو شورستان کرد

تا مهر کسی در او نروید هرگز

 

عارف گوید که دلق پشمینه­­‌ی من

عامی گوید که نقد گنجینه­‌ی من

عاشق گوید که داغ دیرینه­‌ی من

من دانم که چیست در سینه­‌ی من

/ 0 نظر / 11 بازدید