تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر..

..بل ز صد لشکر ظفرانگیزتر

مولوی-دفتر اول مثنوی

/ 2 نظر / 11 بازدید
بهار

نایابه ! نایاب!

آتلیه ششی

کمیاب آره خوب.ولی واقعا لازمه هر جوری نگاه کنی.........